COMMUNIA: Priporočila o politiki dostopa do javno financiranih raziskav

11. aprila 2024 je COMMUNIA izdala priporočila #17 o politiki dostopa do javno financiranih raziskav, s katerim je predlagala spremembo avtorskega prava Evropske Unije, ki bi pripomogla k večjemu dostopu do javno financiranih raziskav.

COMMUNIA je kot zagovornica politik, ki širijo javno domeno in povečujejo dostop do ter ponovno uporabo znanja, v svojih priporočilih #17 opozorila na težavo dostopa do javno financiranih raziskav. Čeprav so Evropski davkoplačevalci tisti, ki financirajo raziskave, so pogosto omejeni pri dostopu do ugotovitev le-teh. V veliko primerih morajo za seznanitev z rezultati raziskav ponovno plačati založnikom, saj so ti od raziskovalcev pridobili pravice gospodarskega izkoriščanja raziskav. Trenutni sistem je v nasprotju s temeljnim namenom raziskav, ki stremi k povečanju njihovih učinkov s široko dostopnostjo v čim krajšem času.

Za uresničitev želenih učinkov raziskav, je COMMUNIA v svojem dokumentu predlagala tristopenjski pristop za odprtje dostopa javnosti do javno financiranih raziskav takoj po njihovi objavi, na način, da bi obveznost sekundarne objave soobstajala s pravico do sekundarne objave. COMMUNIA meni, da bi z obligacijo raziskovalcev do ponovne objave zavarovali javni interes, saj bi s tem odprt dostop postal obvezen. Več o dokumentu.

V slovenskem pravnem redu je bil s sprejemom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (2021) in Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (2023) že vzpostavljen sistem pridržanja avtorskih pravic na rezultatih javno financiranih raziskav, vendar bi nadgraditev trenutne pravne ureditve s sistemom pravice sekundarne objave, povečala učinkovitost razširjanja javno financiranega znanja.